^
Logo

Zachowek

| 18 grudnia 2023
Najbliższym krewnym, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się:
• jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym;
• w innych wypadkach – połowa wartości tego udziału.
 
Powyższe uprawnienie to tzw. zachowek. Osoby bliskie, które nie otrzymały należnej im korzyści, nabywają w stosunku do spadkobierców, zapisobierców windykacyjnych lub obdarowanych roszczenie o zachowek wynikające z prawa do zachowku (roszczenie pieniężne).
 
Obliczenie zachowku następuje na podstawie wartości spadku ustalonej według cen obowiązujących w dacie orzekania o roszczeniach z tego tytułu. Zachowek to uprawnienie do spadku, nawet wbrew woli spadkodawcy.
 
Zauważyć należy, że istnieją możliwości pozbawienia spadkobierców prawa do zachowku – poprzez testamentowe wydziedziczenie (w przypadku zaistnienia ustawowych przesłanek).
 
Bliscy spadkodawcy mogą więc zazwyczaj liczyć na prawo do zachowku lecz znacznie bardziej komfortowa jest sytuacja, w której spadkobiorcy obdarowywani są spadkiem przez samego spadkodawcę. Konkludując – zawsze warto zasłużyć na spadek.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także