^
Logo

Zadatek a zaliczka

| 6 listopada 2023
Zarówno zadatek, jaki zaliczka służą prawidłowemu wykonaniu umowy. Zależnie czego umowa dotyczy, a także od interesu strony w różnych sytuacjach, czasem korzystniejszym rozwiązaniem jest zadatek, a innym razem zaliczka. Warto jednak znać pomiędzy nimi różnicę.
 
Zadatek jest dodatkowym zastrzeżeniem umownym, wzmacniającym więź zobowiązaniową między stronami i pełniącym funkcje mobilizującą, dyscyplinującą oraz zabezpieczającą. Jeżeli bowiem strony nie umówią się inaczej to zadatek dany przy zawarciu umowy, w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, może zostać zatrzymany przez drugą stronę – należy wtedy od umowy odstąpić. Jeżeli jednak strona sama dała zadatek (druga strona umowy nie wykonała) to może żądać sumy dwukrotnie wyższej.
 
W przypadku wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zaliczenie nie jest możliwe – wtedy zadatek ulega zwrotowi. W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być także zwrócony.
 
Zaliczka jest natomiast częścią świadczenia spełnianą na poczet świadczenia zasadniczego. W przypadku zaliczki, jedna ze stron spełnia świadczenie jeszcze przed nadejściem terminu jego wymagalności bądź przed otrzymaniem świadczenia od drugiej strony.
 
Zasadnicza różnica pomiędzy zadatkiem a zaliczką polega na możliwości ich zwrotu stronie, która je dała, w razie niewykonania przez nią umowy. Kwota zaliczki podlega zwrotowi nawet w razie niewykonania umowy.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także