^
Logo

Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej

| 2 listopada 2021
Od 19 września 2021 r. w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), zwanej dalej: k.c., dodano art. 446(2) w brzmieniu: „w razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę”.
 
Dodatkowo należy zauważyć, że omawiana norma prawna znajdzie zastosowanie do zdarzeń, których skutkiem jest niemożność nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej przez najbliższych członków rodziny z poszkodowanym z powodu wyrządzenia u niego ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, powstałych przed 19 września 2021 r. na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. poz. 1509).
 
Zadośćuczynienie dla najbliższego członka rodziny poszkodowanego przed 19 września 2021 r. było zasądzane na podstawie art. 448 k.c. lub art. 446 § 4 k.c., poprzez zastosowanie interpretacji rozszerzającej tych przepisów lub ich zastosowanie w drodze analogii.
 
Część powództw o zapłatę zadośćuczynienia za zerwanie więzi rodzinnej najbliższych członków rodziny poszkodowanego była jednak oddalana. Wyroki te uzasadniane były tym, że zerwanie więzi rodzinnej nie stanowi klasycznego dobra osobistego w rozumieniu art. 23 k.c., nie zawsze są to również przypadki krzywdy w następstwie śmierci poszkodowanego.
 
Rozbieżność w orzecznictwie sądowym zaistniała również na poziomie rozstrzygnięć Sądu Najwyższego (sygn. akt III CZP 36/17, III CZP 69/17, III CZP 60/17, I NSNZP 2/19). Art. 4462 k.c. stanowi zatem podstawę prawną zadośćuczynienia w szczególnie dramatycznych sytuacji, gdy w następstwie ciężkiego i trwałego uszczerbku na ciele lub rozstroju zdrowia dochodzi do niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej. Krzywda osoby najbliższej w takich sytuacjach jest niewątpliwie znaczna i zmiana legislacyjna w tym względnie jest całkowicie słuszna.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także