^
Logo

Zaostrzony kodeks karny

| 9 stycznia 2023
Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, opublikowana 13 grudnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2600 istotnie zaostrzyła ustawę – Kodeks karny. Ustawa prezentuje zupełnie nową politykę karną, polegającą na podwyższeniu zagrożenia karą, szczególnie dla sprawców przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu i wolności seksualnej.
 
Według ustawodawcy tak zaprojektowane przepisy mają ograniczyć przestępczość oraz chronić istotne wartości społeczne takie jak życie, zdrowie oraz wolność seksualna. Przepisy ustawy zawierają m.in.
• modyfikację katalogu kar poprzez wykreślenie oddzielnej kary 25 lat pozbawienia wolności oraz podwyższenie z 15 do 30 lat górnej granicy kary pozbawienia wolności;
• wydłużenie okresu przedawnienia zabójstwa z 30 do 40 lat;
• objęcie dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów kierowców, którzy po spowodowanym wypadku, a przed zbadaniem na zawartość alkoholu lub środka odurzającego spożywali alkohol lub zażywali środek odurzający – chyba, że zachodzi wyjątkowy wypadek uzasadniony szczególnymi okolicznościami.
 
Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia (14 marca 2023 r.), z wyłączeniem przepisów dotyczących obligatoryjnego przepadku pojazdu mechanicznego albo jego równowartości, które wejdą w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia ustawy (14 grudnia 2023 r.).
 
Zmiany ustawy – Kodeks karny wykonawczy dotyczące elektronicznej kontroli miejsca pobytu w związku z udzieloną przerwą w wykonaniu kary pozbawienia wolności, wejdą natomiast w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także