^
Logo

Zarząd sukcesyjny

| 31 maja 2023
Przedsiębiorca prowadzący jednoosobowo działalność gospodarczą, który chciałby podjąć kroki zabezpieczające sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa na wypadek śmierci powinien zainteresować się instytucją zarządu sukcesyjnego.
 
Kwestia ta została uregulowana przez ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170, z późn.zm.).
 
Zarząd sukcesyjny uprawnia do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku.
 
Od momentu ustanowienia zarządu sukcesyjnego zarządca sukcesyjny wykonuje prawa i obowiązki zmarłego przedsiębiorcy wynikające z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej oraz prawa i obowiązki wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku.
 
Do ustanowienia zarządu sukcesyjnego wymagane jest:
• powołanie zarządcy sukcesyjnego;
• wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego na pełnienie tej funkcji;
• dokonanie wpisu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego.
 
Przedsiębiorca może powołać zarządcę sukcesyjnego wskazując określoną osobę do pełnienia tej funkcji albo zastrzeżenie, że z chwilą jego śmierci wskazany prokurent stanie się zarządcą sukcesyjnym.
 
Zarówno powołanie zarządcy, jak i wyrażenie zgody osoby powołanej na zarządcę muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Funkcję zarządcy sukcesyjnego w jednym czasie może pełnić jedna osoba.
 
Jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy (przedsiębiorca za życia nie dokonał ustanowienia zarządcy sukcesyjnego), możliwe jest to również po śmierci przedsiębiorcy.
 
Procedura w takim przypadku jest jednak bardziej skomplikowana i warto z punktu widzenia przedsiębiorcy zapewnić już za życia możliwość kontynuacji swojej działalności gospodarczej.
 

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także