^
Logo

Zaświadczenia organów administracji publicznej

| 21 lutego 2024
Wydawanie zaświadczeń uregulowane jest w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Zaświadczenia to dokumenty urzędowe potwierdzające pewne fakty lub stan prawny – z tego względu mogą być przydatne dla strony w innym postępowaniu (nie tylko administracyjnym).
 
Wydaje się je w przypadkach, gdy:
• urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
• osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
 
Organ administracji publicznej powinien wydać zaświadczenie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
 
Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia przykładowo w następujących stanach faktycznych: organ jest niewłaściwy do wydania zaświadczenia, nie dysponuje żądanymi danymi, strona nie wykazała interesu prawnego w uzyskaniu zaświadczenia (przy braku przepisu nakazującego wydanie takiego zaświadczenia).

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także