^
Logo

Zawieszenie działalności gospodarczej

| 26 czerwca 2023
Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników, ma możliwość zawieszenie działalności gospodarczej.
 
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, z późn. zm.; dalej: u.p.p.) przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w tej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych.
 
Przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni.
 
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następują na wniosek przedsiębiorcy, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej.
 
Przepisy nie limitują możliwości zawieszenia i wznowienia wykonywanie działalności gospodarczej, można więc te czynności podejmować wielokrotnie. W tym zakresie przepisy prawa nie przewidują bowiem ograniczeń.
 
W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca (płatnik składek wyłącznie za siebie) nie ma obowiązku składania deklaracji rozliczeniowej oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także