^
Logo

Zmiana limitów dla dorabiających emerytów i rencistów

| 2 stycznia 2024
Zgodnie z obowiązującymi zasadami do emerytur i rent można dorabiać. Należy przy tym pamiętać, że są limity przychodów – po ich przekroczeniu ZUS może zmniejszyć lub zawiesić wypłatę świadczenia. Zasada ta co do zasady dotyczy osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego. Od 1 grudnia 2021 r. omawiane limity uległy podwyższeniu.
 
Świadczenie ulega zmniejszeniu, gdy świadczeniobiorca osiąga przychód brutto w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 
W razie, gdy świadczeniobiorca osiąga przychód brutto w kwocie wyższej niż 130% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu.
 
Od grudnia 2023 r. do końca lutego 2024 r. kwota przychodu odpowiadająca:
• 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 r. wynosi 5036,50 zł – przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury/renty;
• 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2023 r. wynosi 9353,50 zł – przychody powyżej tej kwoty będą oznaczać zawieszenie emerytury/renty.
 
Podkreślenia wymaga, że emeryt, który już osiągnął powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn) może dorabiać bez żadnych limitów.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także