^
Logo

Zmiana wzoru dowodu osobistego

| 1 lipca 2021

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000) zmienia ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816, z późn. zm.), co do zasady z dniem 2 sierpnia 2021 r.

 

Zmiana wynika z konieczności dostosowania regulacji krajowych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z dnia 12 lipca 2019 r., str. 67).

 

Nowe dowody tożsamości wzbogacone zostaną o dane biometryczne w postaci odcisków palców (rozwiązanie funkcjonujące w polskich dokumentach paszportowych) oraz odwzorowanie własnoręcznego podpisu posiadacza. Konsekwencją powyższego jest zmiana w zakresie formy, w jakiej można będzie składać wniosek o wydanie dowodu osobistego.

 

Wniosek będzie składany osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, czyli na dotychczasowych zasadach, będzie możliwe do 26 lipca 2021 r.

 

Przepisy przejściowe przewidują, że dowody osobiste wydane przed 2 sierpnia 2021 r. oraz wydane po tym dniu na podstawie przepisów dotychczasowych zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych, z tym że termin ważności dowodu osobistego wydanego na podstawie przepisów dotychczasowych nie może przekroczyć 3 sierpnia 2031 r.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także