^
Logo

Zmiany w KSH

| 17 maja 2022
W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 807), wprowadzająca istotne zmiany w ustawie – Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: KSH).
 
Przepisy ustawy określają relacje pomiędzy spółką dominującą a spółkami od niej zależnymi. Spółka dominują w takim układzie zależności będzie uprawniona do wydawania wiążących poleceń spółkom zależnym w zakresie prowadzenia spraw spółki oraz uzyska prawo wykupu wspólników mniejszościowych.
 
W KSH zdefiniowana zostanie również grupy spółek jako spółka dominująca i spółka albo spółki zależne, będące spółkami kapitałowymi, kierującymi się zgodnie z uchwałą o uczestnictwie w grupie spółek wspólną strategią w celu realizacji wspólnego interesu. Interes ten uzasadniać ma sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad spółką zależną albo spółkami zależnymi.
 
Uczestnictwo w grupie spółek będzie ujawniane w rejestrze przez spółkę dominującą i spółkę zależną. Ustanie uczestnictwa w grupie spółek następować będzie wskutek podjęcia większością trzech czwartych głosów uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek lub przez złożenie przez spółkę dominującą spółce zależnej uczestniczącej w grupie spółek oświadczenia o ustaniu tego uczestnictwa.
 
Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 13 października 2022 r., z wyjątkiem regulacji dotyczących zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz przepisów przejściowych związanych z wprowadzeniem powyższych zmian, które weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy (13 kwietnia 2022 r.).

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także