^
Logo

Zmiany w prawie pracy – praca zdalna

| 6 marca 2023
Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw opublikowana została 6 lutego 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 240, wprowadziła m.in. możliwość pracy zdalnej jako stałej formy świadczenia pracy umocowanej w Kodeksie pracy oraz uchyliła dotychczasowe regulacje dotyczące telepracy.
 
Uchylone zostały jednocześnie regulacje pracy zdalnej w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
 
Praca zdalna może być wykonywana (całkowicie lub częściowo) w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uzgodnienie w tym może nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo w trakcie zatrudnienia (uzgodnienie może być zmienione).
 
Pracę zdalną może zlecić pracodawca:
• w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia, epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
• w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej,
– jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.
 
Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek o pracę zdalną m.in. pracownicy w ciąży, pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia, , chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.
 
Ustawa wskazuje jakie prace nie mogą być wykonywane w formie zdalnej (np. prace szczególnie niebezpieczne), przewiduje również możliwość wykonywania okazjonalnie pracy zdalnej na wniosek pracownika (w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku).
 
Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną m.in. instalację, serwis i konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryć koszty z tym związane, a także pokryć koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych, pokryć inne koszty bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu ze związkami zawodowymi, regulaminie, poleceniu albo porozumieniu z pracownikiem dotyczącym wykonywania pracy zdalnej.
 
Za środki niezapewnione przez pracodawcę (niezbędne do pracy zdalnej) przysługuje pracownikowi ekwiwalent pieniężny (wysokość ustalana jest z pracodawcą), który może być zastąpiony ryczałtem.
 
Przepisy dotyczące pracy zdalnej i uchylanej telepracy wejdą w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 7 kwietnia 2023 r.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także