^
Logo

Zmiany w rozliczeniach przedsiębiorców

| 14 grudnia 2021
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15.000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.
 
Od 1 stycznia 2022 r. powyższy obowiązek przedsiębiorcy ulegnie zmianie bowiem graniczna kwota 15.000 zł została przez prawodawcę obniżona do 8.000 zł. Oznacza to, że płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą następować będą za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekroczy 8.000 zł lub równowartość tej kwoty w walucie obcej.
 
Od 1 stycznia 2022 r. przedsiębiorca zobowiązany będzie również do zapewnienia możliwości przyjmowania płatności bezgotówkowych w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1907, z późn. zm.).
 
Zwolnienie z tego obowiązku będą przedsiębiorcy , którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ponadto zwolnienia takiego na określony czas będzie mógł dokonać minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia biorąc pod uwagę możliwości techniczno-organizacyjne zapewnienia konsumentowi prawa do zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego.
 
Jeżeli przedsiębiorca wbrew powyższemu obowiązkowi nie zapewni możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego ustawodawca przewidział czasowe ograniczenie niektórych preferencji w VAT, tj. wyłączenie możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych (art. 99 ust. 3a pkt 4 ustawy o VAT) oraz czasowe wyłączenie prawa do zwrotu VAT w terminie 25-dniowym (art. 87 ust. 6c ustawy o VAT).
 
Natomiast od 1 lipca 2022 r. przedsiębiorcy, którzy zapewniać będą możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego i będą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, umożliwiających połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, zapewniać będą współpracę kasy rejestrującej z terminalem płatniczym zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących. Przedsiębiorca, który nie zapewni współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym narazi się na karę pieniężną od naczelnika urzędu skarbowego w wysokości 5.000 zł.

radca prawny

Alt Text!
Czytaj także