^
Logo

Publikacje

Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości?

Autor: Krzysztof Kurzeja


W praktyce obrotu wszelkiego rodzaju  nieruchomościami bardzo często spotkać się można z pojęciem „stanu prawnego nieruchomości”. Jest to pojęcie najczęściej używane przez prawników, w tym notariuszy,  pośredników nieruchomości, czy też urzędników. Dla przeciętnego „Kowalskiego” pojęcie to może być obce, enigmatyczne, jedynie zasłyszane gdzieś przy okazji. Czy warto zatem zaprzątać sobie głowę rozważaniami na ten temat? W naszej ocenie - zdecydowanie tak.

Problemy związane z miejscem instalacji głównego licznika wody

Autor: Krzysztof Kurzeja


Bardzo często spotykamy się z sygnałami naszych Klientów, którzy napotykają na problemy wynikające z umiejscowienia przez zakład wodociągowy na ich nieruchomości głównego licznika w miejscu, które nie zapewnia warunków wymaganych dla utrzymania tego urządzenia we właściwych warunkach, bez narażania go na uszkodzenie. Najczęstszym przypadkiem jest lokalizowanie liczników w nisko położonych studzienkach gruntowych, w których notorycznie dochodzi do podchodzenia wód i zalewania nimi urządzenia pomiarowego

Pełnomocnictwo materialnoprawne

Autor: Krzysztof Kurzeja


Pełnomocnikiem jest osoba, która na podstawie oświadczenia woli innej osoby sporządza czynności prawne w jej imieniu i ze skutkiem bezpośrednim dla tej osoby. Pełnomocnictwo powstaje z woli osoby, która ma być reprezentowana. Pełnomocnik zostaje umocowany przez oświadczenie woli reprezentowanego. Może być ustanowiony jedynie wolą osoby reprezentowanej, w zakres pojęcia pełnomocnictwa nie wchodzą więc żadne inne przypadki reprezentacji, które nie są oparte na oświadczeniu reprezentowanego...

Odpowiedzialność małżonka za długi związane z mieszkaniem

Autor: Krzysztof Kurzeja


Z pewnością wiele osób, zajmujących się rozliczeniami wspólnot mieszkaniowych, zarządzających nieruchomościami czy też nimi administrujących, czy też po prostu reprezentujących ogół mieszkańców, jak np. zarząd, często spotyka się z problemem odpowiedzialności małżonka właściciela lokalu za zapłatę należnych opłat z tytułu utrzymania lokali i nieruchomości wspólnej, w szczególności zaliczek na tenże cel. Problem odpowiedzialności małżonka za długi, za uiszczenie należnych zaliczek, szczególnie ujawnia się tam, gdzie mamy do czynienia z właścicielami lokalu - małżonkami, którzy nie są jednocześnie oboje właścicielami lokalu czy też zawarli małżeńską umowę majątkową, ustanawiającą odrębność majątku

Nabycie prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie

Autor: Krzysztof Kurzeja


W obrocie prawnym spotkać się można z różnymi sposobami nabycia prawa własności do nieruchomości. Można tu wskazać na dość popularne i znane instytucje prawne, takie jak umowa kupna-sprzedaży, darowizna czy też spadkobranie. Nieco mniej popularną i nie tak powszechnie stosowaną instytucją jest instytucja zasiedzenia...

Czy czasy pozwolenia na budowę dobiegły końca?

Autor: Krzysztof Kurzeja


Ostatnimi czasy w naszym społeczeństwie dość powszechna stała się dyskusja na temat alternatywnych źródeł energii czy też gazu łupkowego. Oczywistym jest, iż rozwój tych dziedzin skutkować może dla naszego kraju wieloma korzyściami. Rozwój ten musi jednak iść w parze ze stworzeniem bardziej sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości, dla inwestorów. Stworzenie bardziej korzystnych warunków do inwestowania, prowadzenia biznesu może mieć korzystny wpływ na rozwój naszej gospodarki, ogólne polepszenie sytuacji naszego kraju. Aktualna sytuacja nie jest bowiem kolorowa. Często słyszy się głosy krytyki, przedsiębiorcy (i nie tylko) narzekają na biurokrację, zbytni formalizm proceduralny, administracyjne bariery, utrudniające działanie. Z pewnością do jednych z takich barier zaliczyć można długotrwałość i złożoność procesu inwestycyjnego w fazie administracyjnej

Czy właściciel może wejść do mieszkania pod nieobecność lokatorów?

Autor: Krzysztof Kurzeja


W codziennym życiu często spotkać się możemy z mocnym przekonaniem osób korzystających z lokali (na podstawie umów najmu czy też na podstawie innych, podobnych stosunków prawnych) o ich bezwarunkowym i bezdyskusyjnym prawie wyłączności w zakresie wstępu do mieszkania, które zajmują. Czy rzeczywiście pogląd taki jest prawdziwy? Czy są jakieś sytuacje kiedy prawo dopuszcza możliwość naruszenia sfery prawnej lokatora? Jak kształtują się wzajemne prawa i obowiązki tych podmiotów?

Premia kompensacyjna dla właścicieli budynków mieszkalnych

Autor: Krzysztof Kurzeja


Trzecim elementem ustawy, dość luźno powiązanym z samą jej nazwą, jest premia kompensacyjna. Wprowadzenie instytucji premii kompensacyjnej miało na celu, jak sama nazwa wskazuje, pewnego rodzaju rekompensatę. Rekompensata ta dotyczy szkód, jakie właściciele nieruchomości - budynków mieszkalnych ponieśli na skutek obowiązujących od 12 listopada 1994 r. do 25 kwietnia 2005 r. zasad ustalania czynszów za najem lokali kwaterunkowych, znajdujących się w tych budynkach...

Spółdzielnia mieszkaniowa jako zarządca we wspólnocie mieszkaniowej

Autor: Krzysztof Kurzeja


Aktualnie spotkać się można z kilkoma różnymi podmiotami, zrzeszającymi w swym gronie lokatorów, właścicieli lokali. Wśród nich najbardziej popularnymi, najbardziej licznymi i odgrywającymi istotną rolę w codziennych stosunkach międzyludzkich są spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe...

Ochrona danych osobowych we wspólnocie mieszkaniowej

Autor: Krzysztof Kurzeja


Zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwanej dalej ustawą) administratorem danych osobowych jest organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba decydująca o celach i środkach przetwarzania danych. Podmiotem takim we wspólnotach mieszkaniowych jest sama wspólnota, gdyż jak wynika z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali jest ona podmiotem praw i obowiązków, w związku z czym to na niej spoczywają obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych...