^
Logo

Publikacje

Jak sprawdzić stan prawny nieruchomości?

Autor: Krzysztof Kurzeja


W praktyce obrotu wszelkiego rodzaju  nieruchomościami bardzo często spotkać się można z pojęciem „stanu prawnego nieruchomości”. Jest to pojęcie najczęściej używane przez prawników, w tym notariuszy,  pośredników nieruchomości, czy też urzędników. Dla przeciętnego „Kowalskiego” pojęcie to może być obce, enigmatyczne, jedynie zasłyszane gdzieś przy okazji. Czy warto zatem zaprzątać sobie głowę rozważaniami na ten temat? W naszej ocenie - zdecydowanie tak.

Inflacja i kryzys gospodarczy a skrócenie okresu obowiązywania taryf za wodę i ścieki

Autor: Krzysztof Kurzeja


Niepohamowanie wzrastająca inflacja oraz stałe podwyżki cen materiałów i usług negatywnie oddziałują na przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w kontekście zatwierdzonych na lata 2021-2024 taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Prowadzą wręcz do sytuacji, w których przychody z działalności taryfowej nie pokrywają ponoszonych przez nie kosztów. W takiej sytuacji zasadnym zdaje się wystąpienie do organu regulacyjnego tj. właściwego miejscowo dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, z wnioskiem o skrócenie obecnie obowiązującej taryfy.

Wpływ podwyżek cen energii na skrócenie okresu obowiązywania taryfy za wodę i ścieki

Autor: Krzysztof Kurzeja


Znajdujemy się obecnie w trudnej i mało stabilnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, w szczególności, jeśli chodzi o rynek energii elektrycznej, na którym nieustająco obserwujemy wzrost cen tegoż medium, zarówno dla przedsiębiorstw jak i dla osób fizycznych. Wysokie ceny hurtowe energii oraz koszty zakupu praw do emisji CO2, stanowią główne przyczyny tak gwałtownego wzrostu stawek za energię elektryczną. Drożeją również ceny paliw, co odbija się na każdej dziedzinie gospodarki, również na rynku energii. To wszystko nakazuje przygotować się także przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym do rosnących nakładów finansowych, niezbędnych do pokrycia podstawowych wydatków związanych z prowadzoną działalnością. Niewątpliwie są to okoliczności, których przedsiębiorstwa nie mogły przewidzieć składając wnioski taryfowe zimą i wiosną ubiegłego roku, a już na pewno nie miały możliwości oszacowania realnych rozmiarów tych wzrostów. Tym samym przedsiębiorstwa nie mogły stworzyć wniosków taryfowych odpowiednio skalkulowanych dla obecnej sytuacji rynku energetycznego, którego są odbiorcami.

Korekta wniosku taryfowego jako alternatywa dla odwołania od decyzji o odmowie zatwierdzenia taryfy

Autor: Krzysztof Kurzeja


Dla większości przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych rozpoczął się właśnie nowy okres taryfowy, znaczna część spełniła już swój ustawowy obowiązek polegający na przedłożeniu wniosku o zatwierdzenie taryfy do właściwego organu regulacyjnego, w związku z powyższym aktualnie trwają lub właśnie zostały zakończone postępowania o zatwierdzenie taryf przed Dyrektorami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Problemy związane z miejscem instalacji głównego licznika wody

Autor: Krzysztof Kurzeja


Bardzo często spotykamy się z sygnałami naszych Klientów, którzy napotykają na problemy wynikające z umiejscowienia przez zakład wodociągowy na ich nieruchomości głównego licznika w miejscu, które nie zapewnia warunków wymaganych dla utrzymania tego urządzenia we właściwych warunkach, bez narażania go na uszkodzenie. Najczęstszym przypadkiem jest lokalizowanie liczników w nisko położonych studzienkach gruntowych, w których notorycznie dochodzi do podchodzenia wód i zalewania nimi urządzenia pomiarowego

Pełnomocnictwo materialnoprawne

Autor: Krzysztof Kurzeja


Pełnomocnikiem jest osoba, która na podstawie oświadczenia woli innej osoby sporządza czynności prawne w jej imieniu i ze skutkiem bezpośrednim dla tej osoby. Pełnomocnictwo powstaje z woli osoby, która ma być reprezentowana. Pełnomocnik zostaje umocowany przez oświadczenie woli reprezentowanego. Może być ustanowiony jedynie wolą osoby reprezentowanej, w zakres pojęcia pełnomocnictwa nie wchodzą więc żadne inne przypadki reprezentacji, które nie są oparte na oświadczeniu reprezentowanego...

Odpowiedzialność małżonka za długi związane z mieszkaniem

Autor: Krzysztof Kurzeja


Z pewnością wiele osób, zajmujących się rozliczeniami wspólnot mieszkaniowych, zarządzających nieruchomościami czy też nimi administrujących, czy też po prostu reprezentujących ogół mieszkańców, jak np. zarząd, często spotyka się z problemem odpowiedzialności małżonka właściciela lokalu za zapłatę należnych opłat z tytułu utrzymania lokali i nieruchomości wspólnej, w szczególności zaliczek na tenże cel. Problem odpowiedzialności małżonka za długi, za uiszczenie należnych zaliczek, szczególnie ujawnia się tam, gdzie mamy do czynienia z właścicielami lokalu - małżonkami, którzy nie są jednocześnie oboje właścicielami lokalu czy też zawarli małżeńską umowę majątkową, ustanawiającą odrębność majątku

Nabycie prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie

Autor: Krzysztof Kurzeja


W obrocie prawnym spotkać się można z różnymi sposobami nabycia prawa własności do nieruchomości. Można tu wskazać na dość popularne i znane instytucje prawne, takie jak umowa kupna-sprzedaży, darowizna czy też spadkobranie. Nieco mniej popularną i nie tak powszechnie stosowaną instytucją jest instytucja zasiedzenia...

Czy czasy pozwolenia na budowę dobiegły końca?

Autor: Krzysztof Kurzeja


Ostatnimi czasy w naszym społeczeństwie dość powszechna stała się dyskusja na temat alternatywnych źródeł energii czy też gazu łupkowego. Oczywistym jest, iż rozwój tych dziedzin skutkować może dla naszego kraju wieloma korzyściami. Rozwój ten musi jednak iść w parze ze stworzeniem bardziej sprzyjających warunków dla przedsiębiorczości, dla inwestorów. Stworzenie bardziej korzystnych warunków do inwestowania, prowadzenia biznesu może mieć korzystny wpływ na rozwój naszej gospodarki, ogólne polepszenie sytuacji naszego kraju. Aktualna sytuacja nie jest bowiem kolorowa. Często słyszy się głosy krytyki, przedsiębiorcy (i nie tylko) narzekają na biurokrację, zbytni formalizm proceduralny, administracyjne bariery, utrudniające działanie. Z pewnością do jednych z takich barier zaliczyć można długotrwałość i złożoność procesu inwestycyjnego w fazie administracyjnej

Czy właściciel może wejść do mieszkania pod nieobecność lokatorów?

Autor: Krzysztof Kurzeja


W codziennym życiu często spotkać się możemy z mocnym przekonaniem osób korzystających z lokali (na podstawie umów najmu czy też na podstawie innych, podobnych stosunków prawnych) o ich bezwarunkowym i bezdyskusyjnym prawie wyłączności w zakresie wstępu do mieszkania, które zajmują. Czy rzeczywiście pogląd taki jest prawdziwy? Czy są jakieś sytuacje kiedy prawo dopuszcza możliwość naruszenia sfery prawnej lokatora? Jak kształtują się wzajemne prawa i obowiązki tych podmiotów?